Gezamenlijke zienswijze provincie Overijssel

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Deventer, Dalfsen, Hardenberg, Hellendoorn, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle en de provincie Overijssel. Gezamenlijke zienswijze provincie Overijssel en 15 gemeenten over Lelystad Airport: “Stel opening Lelystad Airport uit tot na herziening luchtruim”

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer moeten nu géén besluit nemen over het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Eérst moet er een nieuwe luchtvaartnota zijn gemaakt, waarin de randvoorwaarden voor de luchtvaart in Nederland worden vastgesteld. Daarna moet eerst het luchtruim worden herzien, zodat hoger kan worden gevlogen. Deze oproep staat in de zienswijze die vijftien gemeenten en de provincie Overijssel indienen over het luchthavenbesluit, dat momenteel ter inzage ligt.

 

In de zienswijze benoemen de Overijsselse overheden ook de randvoorwaarden die zij stellen mocht Lelystad Airport onverhoopt toch eerder open gaan. Doel is om de overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.

 

Terugwinnen vertrouwen

Toen de minister het dossier Lelystad Airport aan het begin van de kabinetsperiode oppakte, nam zij zich voor om te werken aan het herstel van vertrouwen in de overheid. In dat verband pleiten de provincie en gemeenten voor een open, transparant en navolgbaar besluitvormingsproces. Met de nu gekozen volgorde van besluitvorming wordt voorbij gegaan aan de belangrijke discussies die in het kader van de luchtvaartnota worden gevoerd, en waarin de minister ook zelf de balans wil zoeken tussen economie, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Een andere volgorde van besluitvorming is daarom wenselijk.

 

Belangrijke randvoorwaarden

Mocht het toch tot besluitvorming komen over het luchthavenbesluit, dan willen de gemeenten en de provincie dat er een aantal randvoorwaarden wordt vastgelegd. Het gaat dan onder meer over een snelle stijging en daling van en naar Lelystad Airport, onderzoek naar de risico’s van vogelaanvaringen, een limiet van 10.000 vliegbewegingen per jaar tot dat het luchtruim is herzien en een plan voor monitoring, handhaving en evaluatie van milieugevolgen dat op voorhand moet zijn vastgesteld. Zie voor een volledig en gedetailleerd overzicht van de randvoorwaarden de meegezonden zienswijze.

 

Verkeersverdelingsregeling Schiphol – Lelystad Airport

Naast het luchthavenbesluit hebben de gezamenlijke overheden ook een zienswijze ingediend op de Verkeersverdelingsregeling voor Schiphol. In de laatste versie van deze regeling is een lijst met bestemmingen waarop kan worden gevlogen vervallen. Deze lijst ligt ten grondslag aan de milieueffectrapportage waarop het luchthavenbesluit is gebaseerd. Hiermee wordt opnieuw onduidelijk of de milieueffectrapportage nog juist is.

 

Hooggeachte mevrouw Van Nieuwenhuizen Wijbenga,

Op 11 januari 2019 heeft u het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport ter inzage gelegd. Met deze brief maken wij, de Provincie Overijssel en de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Hellendoorn, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle onze zienswijze kenbaar, zodat u één gebundeld geluid uit de regio ontvangt. Wij doen dit vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. In het eerste deel van deze brief gaan wij in op de volgorde van besluitvorming en borging van randvoorwaarden als Lelystad Airport toch in 2020 opent. In de bijlage van deze brief hebben wij onze zienswijze per onderwerp verwoord. Op 31 oktober 2017 hebben wij u onze gezamenlijke zienswijze over de ontwerp vliegroutes Lelystad Airport toegezonden. De kern van die zienswijze staat wat ons betreft nog steeds overeind: wij willen de overlast voor inwoners zoveel mogelijk beperken en wij verwachten een open en transparant en navolgbaar besluitvormingsproces. In dat kader hechten wij er ook aan dat de Tweede Kamer uw nota van antwoord op de zienswijzen op de voorliggende wijziging van het Luchthavenbesluit kan betrekken bij de voorhangprocedure. Daarom hebben wij afschrift van deze zienswijze toegezonden aan de vaste commissie van de Tweede Kamer voor Infrastructuur en Waterstaat. Deze brief hebben wij eveneens toegezonden aan de Directie Participatie in het kader van de zienswijzeprocedure.

Een andere volgorde in de besluitvorming is wenselijk. Wij hebben er herhaaldelijk bij u op aangedrongen éérst de indeling van het luchtruim te herzien vóór opening van Lelystad Airport voor groothandelsverkeer. Uw verweer hierop is dat de herziening niet eerder gereed kan zijn dan in 2023. Een dergelijk uitstel voor opening van Lelystad Airport acht u niet verantwoord. U gaat daarmee voorbij aan het beantwoorden van de kernvraag van uw eigen Luchtvaartnota 20202050: “hoe kan de luchtvaart zich ontwikkelen in balans met andere maatschappelijke belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid?”. De MER-commissie zegt in haar toetsingsadvies met zoveel woorden dat een dergelijke integrale studie ontbreekt. “Een dergelijke studie zou in overeenstemming zijn met wat de EU-richtlijn over de beoordeling van de milieugevolgen van plannen en programma’s beoogt.”1 U geeft bovendien in uw eigen regeerakkoord al aan dat u wilt werken aan een betere leefomgeving en luchtkwaliteit door de focus te leggen op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen2.
1 Citaat uit blz. 7 van het Toetsingsadvies over het geactualiseerde milieueffectrapport MER, 18 april 2018 / projectnummer 3260 2 Tweede bolletje onder ‘luchtvaart’ van §3.2 mobiliteit van het regeerakkoord, https://www.rijksoverheid.nl/regering/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst/3.-nederland-wordt-duurzaam/3.2-mobiliteit
Mevr. Van Nieuwenhuizen Wijbenga Minister van Infrastructuur en Waterstaat Postbus 20901 2500 EX ‘S-GRAVENHAGE
Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88
overijssel.nl postbus@overijssel.nl

KvK 51048329 IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Inlichtingen bij dhr. F. Hoekstra telefoon 038 499 86 52 Frank.Hoekstra@overijssel.nl
Datum 12.02.2019
Kenmerk 2019/0029339
Pagina 1 van 7
Bijlagen 1
Uw brief 14.01.2019
Uw kenmerk IENW/BSK-2019/3886

 

Artikel delen: