Uitnodiging voor de ledenvergadering 2020

ANKUM -Het bestuur van Plaatselijk Belang Ankum e.o. nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de 41e algemene ledenvergadering op dinsdag 31 maart a.s. om 19.45 uur in Hotel Restaurant “Het Roode Hert” in Ankum.

 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de 40e algemene ledenvergadering
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel jaarverslag 2019
 6. Verslag kascommissie + verkiezing kascommissie
 7. Vaststelling contributie 2020 (voorstel: € 5,-)
 8. Bestuursverkiezing
  Jeanet Klei en Gerda van der Vegt zijn aftredend
  Gerlinde Hartkamp stelt zich verkiesbaar voor de functie van secretaris. Naar een tweede kandidaat wordt nog gezocht.
  Eventuele (tegen)kandidaten dienen voor aanvang van de vergadering schriftelijk ondertekend door tenminste 5 leden te worden aangemeld
 9. Activiteitenprogramma 2020
 10. In gesprek met B&W van de gemeente Dalfsen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Na dit formele deel nodigen wij u uit voor een hapje en een drankje  vanwege ons 40-jarig jubileum.

Artikel delen: