Geen handhaving PAS-meldingen

OVERIJSSEL – De provincie Overijssel blijft bij haar standpunt om op dit moment niet te handhaven bij bedrijven die zijn uitgebreid op basis van een melding in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Juridisch zijn deze PAS-meldingen ongeldig geworden door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019.

 

Gedeputeerde Staten vinden het niet redelijk om in deze situaties te gaan handhaven, ook al is een illegale situatie ontstaan. Zij houden vast aan hun eerdere besluit om niet te gaan handhaven bij bedrijven met PAS-melding, maar willen deze meldingen wel zo snel mogelijk legaliseren.

 

Gedeputeerde Staten hebben dit besluit opnieuw genomen, nadat een eerder besluit hierover door de Rechtbank van Overijssel was vernietigd. De organisaties Mobilsation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu (VL) hadden de eerste beslissing van de provincie aangevochten. De rechter oordeelde in februari dat het besluit onvoldoende was onderbouwd. De onderbouwing is in het nieuwe besluit aangescherpt.

 

Gedeputeerde handhaving Tijs de Bree: “De bedrijven die op basis van een PAS-melding hebben uitgebreid, hebben destijds te goeder trouw gehandeld. Ze voldeden aan de wettelijke regels die toen van toepassing waren en de overheid heeft hen de vrijstelling gegeven in de vorm van een melding. Wij vinden het niet redelijk om op dit moment bij hen te gaan handhaven. Bovendien zouden we ongelijkheid creëren door bij deze bedrijven wel te gaan handhaven, terwijl we niet ingrijpen bij andere bedrijven die werken met een PAS-melding.”

 

Legaliseren PAS-melding is complex

Het standpunt van Overijssel is in lijn met de kamerbrief van minister Schouten. Om de PAS-meldingen te kunnen legaliseren, is het nodig om de melding om te zetten in een vergunning binnen de Wet natuurbescherming (Wnb). “Dat is op dit moment alleen mogelijk als de benodigde ruimte voor stikstofdepositie kan worden gecompenseerd”, legt Gert Harm ten Bolscher uit. Hij is als gedeputeerde verantwoordelijk voor de vergunningverlening Wnb. “Bijvoorbeeld door intern salderen met stikstofruimte binnen het eigen bedrijf of extern salderen met beschikbare stikstofruimte buiten het bedrijf. En dat maakt deze situatie voor een individuele boer complex. Want de ruimte die nodig is om de vergunning te verkrijgen, die is er in de praktijk meestal niet. Het Rijk en de provincies willen landelijke afspraken maken om deze meldingen op een goede manier te kunnen legaliseren. De minister van LNV heeft aangegeven dat ze met een generieke oplossing komt voor dit probleem. Daarover zijn we in gesprek. We willen duidelijkheid creëren en zo snel mogelijk tot een structurele oplossing komen.”

 

Vervolg

De betreffende bedrijven en bezwaarmaker ontvangen een brief waarin het besluit nader wordt toegelicht en wat dit voor de betreffende situatie betekent. Als de bezwaarmaker het niet eens is met het besluit, is het mogelijk om in beroep te gaan bij de Rechtbank van Overijssel.

Artikel delen: