Oneigenlijke argumenten tegen woningbouw Dalfsen Noord?

DALFSEN – Zaterdag 5 december stond er een artikel in De Stentor over toekomstige woningbouw in Dalfsen West, ten zuiden van Ankum. Omwonenden zijn hier tegen. Zij stuurden een bezwaarschrift (zienswijze) naar de gemeenteraad en wijzen op de betere locatie Dalfsen Noord. Vandaag een extra zienswijze.

Naar aanleiding van het krantenartikel in De Stentor is er nu een extra bezwaarschrift naar de gemeenteraad gestuurd. In dit artikel in De Stentor reageert wethouder Schuurman op de bezwaren van de omwonenden van Dalfsen West. Volgens wethouder Schuurman is de locatie Noord (tussen Vossersteeg, Leemculeweg, Engellandweg en Koesteeg) niet geschikt. Door lawaai van de Hessenweg (N340) dat zou toenemen, en omdat projectontwikkelaars daar een deel van de grond bezitten.

Wethouders Van Leeuwen (in 2018) en Schuurman (nu, 2020) brengen argumenten tegen Dalfsen Noord in die helemaal niet, of niet onderbouwd, in de officiële stukken voorkomen. Daar maken de inzenders van de extra zienswijze bezwaar tegen. Zij vragen de gemeenteraad om aan B&W te vragen deze argumenten óf te onderbouwen, óf niet meer te gebruiken.

Het gaat om de volgende argumenten van de wethouders tegen Dalfsen Noord:
1. bouwen in Noord kan niet door het verkeerslawaai van de (nieuwe) Hessenweg;
2. projectontwikkelaars hebben een deel van de grond in Noord in handen
3. de afstand van Noord tot het centrum is te groot;
4. Noord is niet goed voor de volksgezondheid (fijnstof).

De reacties van de inzenders van de extra zienswijze zijn:
1. in het rapport ‘Omgevingsaspecten’ dat de gemeente in 2018 liet opstellen staat dat Noord tenminste 250 meter van de N340 ligt en dat daar geen belemmeringen zijn vanuit de Wet geluidhinder;
2. in Oosterdalfsen was de grond voor 50% in eigendom van projectontwikkelaars; daar was dit geen beletsel om toch woningbouw te ontwikkelen; bovendien is er een Grondexploitatiewet waardoor de gemeente algemene kosten van het plan kan verhalen op projectontwikkelaars;
3. de afstand van Noord tot de dorpskern is hetzelfde als de afstand van Oosterdalfsen Noord (de eerstkomende woonuitbreiding) tot de dorpskern van Dalfsen;
4. de afstand van Noord tot de Hessenweg is ten minste 250 meter, en zo ver reikt het effect van fijnstof van autoverkeer niet.

De indieners van de extra zienswijze vragen zich af waarom de wethouders deze argumenten toch steeds naar voren brengen. Hebben ze misschien andere plannen met Noord?

Ingezonden Gerard van Weerd

Artikel delen: