Natuurvergunning Lelystad Airport moet worden geweigerd

Natuurvergunning Lelystad Airport moet worden geweigerd

REGIO – Zienswijze: “Natuurvergunning Lelystad Airport moet worden geweigerd”. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan geen vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming verlenen voor de uitbreiding van Lelystad Airport. De onderbouwing in de daarvoor ingediende aanvraag klopt niet.

Bovendien zijn er grote onduidelijkheden over de verrekening van de stikstofdepositie met Schiphol. In een gezamenlijke zienswijze stellen de provincie Overijssel en negen betrokken gemeenten dat de vergunning op deze manier niet kan worden verstrekt.

Opknippen vergunning is niet toegestaan
Het grootste struikelblok voor de provincie en gemeenten is dat de vergunning wordt aangevraagd voor de eerste 10.000 vliegbewegingen, terwijl nu al duidelijk is dat Lelystad Airport door wil groeien naar 45.000 vliegbewegingen. Het is wettelijk niet toegestaan om de vergunning in onderdelen op te knippen. De vergunning moet betrekking hebben op het gehele project, en dat zijn in dit geval de 45.000 vliegbewegingen.

Strijdig met regels extern salderen
Ook hebben provincie en gemeenten grote vraagtekens bij de onderbouwing van de stikstofruimte in de ontwerp-vergunning. Elke activiteit die bijdraagt aan emissie van stikstof moet voldoen aan de regels, en vliegtuigbewegingen vormen hierop geen uitzondering. De uitbreiding van Lelystad Airport leidt tot een toename van de depositie van stikstof op kwetsbare Overijsselse Natura2000-gebieden. De neerslag van stikstof is schadelijk voor de natuur. Landelijk is bepaald dat geen extra neerslag van stikstof mag optreden. Nieuwe activiteiten kunnen daarom alleen een vergunning krijgen als op andere plekken activiteiten wordt gestaakt. Dit heet extern salderen.

In de ontwerpvergunning wordt de extra stikstofemissie van Lelystad Airport verrekend met Schiphol. Schiphol heeft nog geen onherroepelijk vastgelegde stikstofruimte, want voor Schiphol is nog geen natuurvergunning afgegeven. De verrekening met Schiphol is strijdig met de regels voor extern salderen. Omdat ook onduidelijk is welke activiteiten op Schiphol hiervoor worden ingeperkt, kan onmogelijk worden vastgesteld of de uitbreiding van Lelystad Airport kan plaatsvinden zonder grote negatieve effecten op de Natura-2000 gebieden. Daarnaast zijn er mogelijk ongewenste gevolgen voor andere ontwikkelingen in de regio, zoals woningbouw, landbouw en energietransitie die ook een plek moeten hebben in de stikstofpuzzel. Tot slot ontbreekt het effect dat het toenemende wegverkeer van het naar Lelystad Airport zal hebben op de stikstofuitstoot.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Overijssel en de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Hellendoorn, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwolle

Aangetekend verzenden

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Vergunning en Handhaving DGNVLG/20307842
Postbus 40225
8004 DE ZWOLLE

Onderwerp: zienswijze provincie Overijssel en gemeenten op ontwerpbesluit Wet natuurbescherming project Exploitatie Lelystad Airport

Hooggeachte mevrouw Schouten,

Op 15 februari 2021 heeft u het ontwerpbesluit op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor het project Exploitatie Lelystad Airport gepubliceerd. Hiermee bent u voornemens de beoogde uitbreiding van N.V. Luchthaven Lelystad te vergunnen. Deze beoogde uitbreiding heeft een toename van stikstofdepositie op Overijsselse Natura 2000-gebieden tot gevolg.

Als provincie en regio hebben wij de ontwikkeling van Lelystad Airport en de gevolgen daarvan voor onze natuur en inwoners met veel belangstelling gevolgd. De beoogde uitbreiding van Lelystad Airport zorgt voor een toename in stikstofdepositie op Overijsselse Natura 2000-gebieden[1] en heeft mogelijk ook effect op ontwikkelingen in de regio zoals woningbouw, landbouw en energietransitie. U tracht de toename in stikstofdepositie door middel van extern salderen te mitigeren met Amsterdam Airport Schiphol (hierna verder Schiphol).

Allereerst zijn wij van mening dat de vergunning moet worden geweigerd. Dit omdat de vergunning wordt aangevraagd voor 10.000 vliegbewegingen en niet voor het gehele project (45.000 vliegbewegingen).

Bovendien roept de mitigatie van deze toename in stikstofdepositie bij ons een aantal vragen op omtrent zekerheid, volledigheid en transparantie. Deze punten zijn in de bijlage nader toegelicht.

Op 23 maart 2021 hebben wij een pro forma zienswijze ingediend. Met deze brief geven wij u mede namens de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Hellendoorn, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwolle onze definitieve zienswijze (bijlage I) op het ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het project Exploitatie Lelystad Airport.

Mede namens de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hellendoorn, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwolle,

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
voorzitter, A.P. Heidema
secretaris, N. Versteeg[2]

[1] De Wieden, Weerribben, Uiterwaarden Zwarte water en Vecht, Zwarte meer, Olde Maten & Veerslootslanden, Vecht- en Bendeden- Reggegebied, Boetelerveld, Sallandse Heuvelrug, Wierdense Veld, Engbertsdijksvenen, Borkeld, Springendal & Dal van de Mosbeek, Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek, Lemselermaten, Bergvennen & Brecklenkampse Veld, Landgoederen Oldenzaal, Lonnekermeer, Dinkelland, Buurserzand & Haaksbergerveen, Witte Veen, Aamsveen.

Artikel delen: