Plaatselijk belang Ankum nieuws - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Plaatselijk belang Ankum nieuws

ANKUM – Beste leden en donateurs, Voor u ligt het bekende groene boekje van Plaatselijk Belang Ankum. Uitnodiging voor de ledenvergadering 2021 Het bestuur van Plaatselijk Belang Ankum e.o. nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de 42e algemene ledenvergadering op dinsdag 20 april a.s. om 19.45 uur. Dit jaar zal de vergadering online plaatsvinden.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de 41e algemene ledenvergadering
4. Jaarverslag 2020
5. Financieel jaarverslag 2020
6. Verslag kascommissie+ verkiezing kascommissie
7. Vaststelling contributie 2021(voorstel: € 5,-)
8. Bestuursverkiezing
Esther v/d Vegt en Wouter Nijentap zijn aftredend
Linda Holsappel stelt zich verkiesbaar voor de functie van algemeen bestuurslid. Fabiënne Elderkamp stelt zich verkiesbaar voor de functie van voorzitter.
Eventuele tegenkandidaten dienen voor aanvang van de vergadering schriftelijk ondertekend door tenminste 5 leden te worden aangemeld.
9. Activiteitenprogramma 2021
10. In gesprek met B&W van de gemeente Dalfsen
11. Rondvraag
12. Sluiting

Wat moet u doen als u wilt deelnemen aan deze algemene
ledenvergadering?
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar
aanmelden@dalfsen.nl

Artikel delen: