Besluit en geluid N348 - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Besluit en geluid N348

LEMELERVELD – Omwonenden van de N348 ervaren meer geluidsoverlast door aanpassingen N348. Gevolgen: slaapverstoring en minder woongenot. Was dit voorzien? En is er wat aan te doen? Waarom is de snelheidsbeperking in Lemelerveld van 70 km per uur weer weggehaald? Wat betekent dat voor de geluidsbelasting?

De Provincie Overijssel heeft in 2010 een besluit genomen over de N348 Ommen-Lemelerveld-Raalte. Om de weg veiliger en beter te maken en de omgeving leefbaarder. Met o.a. tunnels, nieuwe afslagen, 70 km tussen de nieuwe afslagen bij Lemelerveld, stil asfalt enzovoort. En de gemeenteraad van Dalfsen heeft in 2015 (agendapunt 5) het bestemmingsplan N348 vastgesteld. Met een stemverklaring van de heer Jan Rooijakkers van D66 waarin hij aandacht vraagt voor de beperking van geluidsoverlast voor de inwoners van Lemelerveld. Terug te zien, te horen en te lezen in het archief van de gemeente Dalfsen via deze link. 

Is dat wat besloten is door Provincie Overijssel en Gemeente Dalfsen in het gezamenlijke project N348 ook zo uitgevoerd als de bedoeling was? Of is de werkelijkheid toch anders? Het lijkt er wel op…. In een column in de Dalfser Courant heb ik daar op 28 april aandacht aan besteed. De reacties daarop zijn reden om er nog dieper op in te gaan. Bij alle onderzoeken voor de besluitvorming is er namelijk uitgegaan van een snelheidsbeperking tot 70 km per uur tussen de nieuwe afslagen bij Lemelerveld.

Die maximumsnelheid van 70 km per uur is ook inderdaad een tijdje met verkeersborden aangegeven. In “stilte” (zonder publiciteit) zijn die borden echter weer weggehaald. Het verkeer gaat nu met minimaal 80 km per uur over de N348 door Lemelerveld. Dat betekent extra geluidsoverlast voor omwonenden. Geluidsoverlast die volgens het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel juist beperkt zou moeten worden. Een besluit met een snelheidsbeperking tot 70 km in het centrum van Lemelerveld waar de gemeenteraad van Dalfsen in 2015 mee instemde.

Als u last heeft van verkeerslawaai, dan kunt u dat melden bij de wegbeheerder. Meestal de gemeente, de provincie of het Rijk. Een rijksweg mag maar een bepaalde hoeveelheid geluid maken. Het zogenaamde geluidproductieplafond. Veroorzaakt een rijksweg meer geluid, dan moet de wegbeheerder ingrijpen. Bijvoorbeeld door een geluidsscherm te plaatsen. De provincies en de gemeenten maken elk een eigen actieplan. Zij zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De gemeenten bedenken acties tegen geluidsoverlast van alle geluidsbronnen in de gemeente. De provincies maken een actieplan voor de provinciale wegen.
Maar wat als de provincie onvoldoende opkomt voor de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners van onze gemeente? Komt de gemeente dan vervolgens op voor de gezonde leefomgeving van de eigen inwoners? Zoals dat het geval zou zijn als het een bedrijf betreft die de veroorzaker is?

D66 Dalfsen heeft in mei 2019 schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Dalfsen over de extra geluidsoverlast bij de noordelijke afslag van de N348 bij Lemelerveld. Daar waren oorzaken aan de orde die tot nu toe maar deels weggenomen zijn. Nu hebben we vragen gesteld aan de Provincie Overijssel. En we bezinnen ons nog op de rol en verantwoordelijkheid van onze gemeente voor een gezonde leefomgeving, zonder slaapverstoring en verminderd woongenot. Wilt u iets vragen of meedelen? Neem dan contact op met Ben Schrijver, Fractievoorzitter van D66 Dalfsen
email b.schrijver@raaddalfsen.nl of bel even 06-81424409.

Bijlage:
Wat staat er o.a. in het in 2015 vastgestelde bestemmingsplan N348?
Hieronder als service aan de lezer een kleine selectie uit het bestemmingsplan N348. De volledige informatie is te vinden onder de link naar het archief van de Gemeenteraad hierboven.
2.2.1.3 Sociale kwaliteit
De herinrichting van de N348 heeft direct sociale gevolgen voor de aanwonenden van de N348, reden waarom er specifieke aandacht is besteed aan de sociale kwaliteit. Vanuit sociale kwaliteit zijn voor dit bestemmingsplan de volgende kwaliteitsthema’s van belang: kwaliteit van de leefomgeving en maatschappelijke participatie.

Onder kwaliteit van leefomgeving wordt verstaan het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren en het versterken van een positieve ervaring en beleving van die omgeving. Het voornemen is om de N348 (fase 3 van het project N348) in te richten als een regionale stroomweg 100 km/uur (bij Lemelerveld 70 km/uur).

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
In januari 2009 is het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan geactualiseerd. De hoofddoelstelling van het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Dalfsen is: het bevorderen van een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer dat noodzakelijk is voor de ontwikkeling van welvaart en welzijn in de gemeente Dalfsen, waarbij hinder in de vorm van geluids- en trillingsoverlast zoveel mogelijk wordt beperkt.

3.4 Milieuaspecten
Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan moet worden nagegaan welke bronnen in of nabij het plangebied een belemmering kunnen vormen met name ten opzichte van de in het plan opgenomen geprojecteerde gebouwen. In dit kader moet aandacht worden besteed aan de volgende punten:
geluidsaspecten (Wet geluidhinder);
bodem;
luchtkwaliteit;
externe veiligheid

3.4.2 Geluid
Beoordelingscriteria
De N348 wordt opgewaardeerd en het wegprofiel wordt aangepast, hiervoor wordt de weg gereconstrueerd. Voor reconstructies zijn aparte geluidnormen opgenomen in de Wet geluidhinder. Een toename of afname van 2 dB of meer wordt beschouwd als een merkbare verslechtering of verbetering van de geluidsituatie en een toename van 10 dB wordt ervaren als een verdubbeling.

Onderzoek
Langs vrijwel de gehele N348 is sprake van een toename van 2 dB of meer en een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48dB. De toename wordt veroorzaakt door het extra aangetrokken verkeer (door de snelheidsverhoging, maar ook deels door de verwachte autonome groei van het verkeer), in combinatie met de hogere rijsnelheid. Ter nuancering wordt opgemerkt dat, conform de Wet geluidhinder, voor auto’s is gerekend met de maximum snelheid van 100 km/uur. De werkelijke snelheid zal als gevolg van het aanwezige vrachtverkeer in de praktijk veel lager zijn. Dit betekent dat de berekende geluidbelasting naar verwachting een overschatting geeft van de werkelijke geluidbelasting. Een lagere snelheid resulteert immers in een lagere geluidbelasting. Ook gaat in Lemelerveld een snelheidsbeperking van 70 km/uur gelden, wat een lagere geluidbelasting betekent.
Op basis van de resultaten van het akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd voor het Plan in Hoofdlijnen (zie bijlage 2) is gebleken dat er sprake is van een toename van 2 dB. Dit is ook het geval voor het kruispunt Lemelerveld Noord.
In verband hiermee was een nader gedetailleerd akoestisch onderzoek nodig. Dit onderzoek is uitgevoerd door Tauw (Akoestisch onderzoek d.d. 27 februari 2015). Uit het onderzoek is gebleken dat in de plansituatie wordt voldaan aan de normstelling uit de Wet geluidhinder. Er is geen sprake van een knelpunt. Er is geen nader onderzoek naar geluidreducerende maatregelen noodzakelijk en ook hoeven er geen hogere waarden te worden vastgesteld. Het complete onderzoeksrapport is als bijlage 5 bij de toelichting opgenomen.

Conclusie
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan de normstelling uit de Wet geluidhinder. Er zijn voor wat betreft dit aspect geen belemmeringen aanwezig voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

3.4.4 Luchtkwaliteit
Beoordelingscriteria
Onderzoek
De effecten van de herinrichting van de N348 zijn zowel voor het hele tracé als op lokaal niveau onderzocht.
Als gevolg van de verkeerstoename nemen de jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 (fijnstof) iets toe ten opzichte van de huidige situatie. Echter, langs het deel van de N348 in de kern van Lemelerveld verbetert de luchtkwaliteit juist ten opzichte van de huidige situatie. Dit is het gevolg van de verlaging van de snelheid.

Het gehele project is opgedeeld in een drietal fasen:
1. Fase 1: gericht op de aanpassing van de aansluitingen binnen de kern Lemelerveld. Ten zuiden van Lemelerveld komt een nieuwe aansluiting naar het bestaande en verder te ontwikkelen bedrijventerrein ’t Febriek. Dit terrein ligt ten westen van de N348.
In Lemelerveld-Centrum blijft enkel de afslag vanuit het zuiden Lemelerveld in gehandhaafd. Ten noorden van Lemelerveld komt een nieuwe aansluiting de kern in. Instellen van een maximum snelheid van 70 km/u.

P.S.: het geluid wat in een theoretisch model zoals hierboven berekend wordt gaat uit van een gemiddelde geluidsbelasting. In de werkelijkheid ervaart u natuurlijk altijd pieken en dalen in de geluidsbelasting.

Foto's 2
Besluit en geluid N348 - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: