De eerste scenario’s gepresenteerd voor het Centrumplan

De eerste scenario’s gepresenteerd voor het Centrumplan

DALFSEN – Eerst even terug naar vorig jaar. In het eerste kwartaal van 2020 werden de eerste scenario’s gepresenteerd voor het Centrumplan. Die scenario’s varieerden van weinig doen tot grote delen van het centrum ‘op de kop’ zetten. Wietze vertelt: ‘Begin maart hadden we een eerste bijeenkomst waar maar liefst 250 mensen op af kwamen.

Veel mensen hadden na die eerste lawine aan informatie behoefte aan meer uitleg en soms ook aan een persoonlijk gesprek. Die mensen hebben we uitgenodigd, 30 mensen gingen op die persoonlijke uitnodiging in. In de hal van het gemeentehuis hebben we in september ‘keukentafelgesprekken’ gehouden. En we hebben op YouTube een filmpje gezet met informatie over de scenario’s:  www.youtube.com/watch?v=mzPR50P-E04 

Bijpraten van het bestuur
In de laatste maanden van 2020 werden het college van B&W en de raadscommissie bijgepraat over alle ontwikkelingen. Wietze: ‘Ze kregen dezelfde presentaties, die we eerder aan het dorp hebben laten zien en we hebben ze laten weten welke reacties er waren op de verschillende varianten. We zijn 2021 begonnen met een bespreking in de gemeenteraad. In die bespreking zijn nog geen keuzes gemaakt voor een bepaald scenario, maar er zijn wel besluiten genomen. Over de volgorde in de uitvoering bijvoorbeeld en over een investering van ruim 6 ton.’

Regiodeal: geld voor ‘klimaatwinkelstraat’
De gemeenteraad heeft op 25 januari 2021 besloten een bedrag van € 675.000 beschikbaar te stellen voor het Centrumplan. Wietze licht toe: ‘Dat besluit was nodig om een flinke subsidie van bijna twee miljoen euro binnen te halen. Dat geld is afkomstig uit de zogenaamde Regiodeal. Met 13 partners werken we aan projecten voor brede welvaart in het Vechtdal. Het geld dat wij nu uit deze pot hebben gekregen is bedoeld voor het ontwikkelen van de Prinsenstraat tot ‘klimaatwinkelstraat’. Deze straat willen we klimaatbestendig maken. Dat betekent dat we ervoor gaan zorgen dat een teveel aan water goed afgevoerd wordt, dus niet via het riool. En er komt veel groen tegen hittestress. We werken de plannen samen met het Waterschap en de provincie verder uit.’

Prioriteit bij Prinsenstraat
De gemeenteraad heeft aangegeven dat de prioriteit in de uitvoering moet liggen bij de Prinsenstraat en het Kerkplein. Wietze vertelt: ‘De focus ligt wat de raad betreft nu eerst op dit kernwinkelgebied. Het doel van het Centrumplan is steeds geweest welzijn en welvaart. Het is nu belangrijker dan ooit dat de gemeente echt laat zien dat er geïnvesteerd wordt in het centrum.’

Uitgangspunten
De raad heeft gevraagd om concrete uitgangspunten op basis waarvan het uiteindelijke uitvoeringsontwerp gemaakt wordt. Wietze: ‘Dat betekent een tussenstap, waarin we bijvoorbeeld beschrijven hoeveel parkeerruimte we willen en hoeveel groen. Ook moet er meer duidelijkheid komen over het Kerkplein en over hoe we verkeersvraagstukken aan willen pakken. Daarvoor gaan we een aanvullend verkeersonderzoek doen.’

En die andere delen van het Centrumplan dan?
Wat de uitvoering betreft ligt de prioriteit bij de Prinsenstraat en het Kerkplein. ‘Maar het is niet zo dat het denkwerk rondom de andere plandelen helemaal stilligt,’ stelt Wietze gerust.

Beweging in het dorp
Wietze merkt dat er in het dorp wat in beweging is gezet. ‘Ondernemers zijn gaan nadenken over hoe ze hun eigen toekomst zien. Wij worden wel benaderd door ondernemers, die aangeven dat ze eventueel wel willen verplaatsen, wanneer we voor het een of het ander kiezen. Dat vraagt om overleg met omwonenden. Van het begin af aan hebben we dit Centrumplan besproken met de omgeving, ook in de Klankbordgroep. Dat blijven we ook doen. Het is belangrijk dat we dit samen doen en dat kan alleen wanneer ook iedereen meegenomen wordt in alle ontwikkelingen. Dat vindt ook de gemeenteraad belangrijk. We zullen daarbij de komende tijd nog meer gaan focussen op de direct belanghebbenden.’

Klankbordgroep
Een klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van verschillende geledingen uit het dorp is nauw betrokken bij het Centrumplan.
Samenstelling klankbordgroep:
• Ondernemend Dalfsen
• Plaatselijk Belang
• Historische Kring
• Vrienden van Dalfsen
• Bewonerscomité

Artikel titel
Wilt u meer weten over het Centrumplan of heeft u een vraag? Ga dan naar onze website http://www.dalfsblauw.nl

Artikel delen: