Omgevingsvisie Dalfsen opiniërend naar de raad - Foto: Gemeente Dalfsen
Foto: Gemeente Dalfsen

Omgevingsvisie Dalfsen opiniërend naar de raad

DALFSEN – Met de invoering van de Omgevingswet is iedere gemeente verplicht om een Omgevingsvisie vast te stellen voor haar grondgebied. Dit strategische document geeft richting aan de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving van de gemeente. Die leefomgeving is belangrijk voor iedereen die in de gemeente Dalfsen woont, werkt, onderneemt of zijn vrije tijd doorbrengt.

Alle ideeën voor de concept-Omgevingsvisie zijn dan ook verzameld tijdens gesprekken met onder meer inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. Nu het eerste concept klaar is, wordt deze in juni opiniërend voorgelegd aan de gemeenteraad.

In de Omgevingsvisie beschrijven we wat we echt belangrijk vinden voor de leefomgeving. Het gaat over ontwikkelingen en oplossingen die vaak voor meerdere kernen of wijken gelden. Of voor een groot gedeelte van het buitengebied. Belangrijke onderwerpen komen aan bod zoals: wat voor woningen moeten we bouwen en waar is ruimte voor bedrijven of waterberging? Of: waar kan je in de toekomst sporten of recreëren? De Omgevingsvisie is dus voor iedereen belangrijk!

Toekomstvisie ‘Voor Elkaar’

Wethouder Schuurman: “De Omgevingsvisie wordt stap voor stap uitgewerkt. Het is een proces met een wisselwerking tussen de gemeenteraad en inwoners, ondernemers en andere stakeholders. Voor het invullen van de Omgevingsvisie vervolgden wij het traject dat was gestart met de Toekomstvisie ‘Voor Elkaar’. Deze omvat hoe de eigenheid van de gemeenschap een stevige basis kan zijn bij de kansen en uitdagingen van morgen. De waarden, waaronder erbij horen en noaberschap, zijn verder uitgewerkt in wat dat betekent voor de leefomgeving. De gesprekken die gevoerd zijn tijdens de participatie voor de toekomstvisie hebben een vervolg gekregen tijdens de gesprekken voor de Omgevingsvisie. Die gaven ons zicht op de ideeën die er leven en wat belangrijk is voor onze leef gemeente. Helaas konden we niet fysiek samenkomen, maar troffen we iedereen digitaal.”

Participatie

Hoe zien onze inwoners en ondernemers de toekomst van Dalfsen voor zich? Die vraag stond centraal tijdens diverse gesprekken. In alle kernen van onze gemeenten en in het buitengebied zijn digitale bijeenkomsten gehouden. Daarnaast zijn er ook drie themabijeenkomsten over samenleven,- wonen,- en werken gehouden. Naast de gesprekken is iedereen ook bevraagd middels een enquête, die door meer dan 400 personen is ingevuld. Bij het bevragen hebben we ook contact gelegd met het onderwijs en de ouderzorg. De leerlingen van het Agnieten College hebben vlogs opgenomen over hoe zij erover denken, ouderen hebben op ansichtkaarten hun toekomstdroom voor de gemeente geschreven en tot slot hebben HBO deeltijdstudenten ideeën geschetst voor de omgeving van Lemelerveld. Op www.omgevingsvisiedalfsen.nl zijn de resultaten ervan terug te lezen. In maart zijn in een digitale bijeenkomst, genaamd Omgevingsfestival, de ambities en ideeën voor de verschillende gebieden van Dalfsen voorgelegd en besproken met alle aanwezigen. Die gesprekken bevestigden de ideeën, riepen nieuwe vragen op en gaven ook weer nieuwe inzichten.

Omgevingsvisie blijft in ontwikkeling

Dat er nieuwe inzichten komen past ook bij het traject van een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie 1.0, waar nu aan wordt gewerkt, betreft de eerste versie van wat in de jaren na vaststelling in 2022, voortdurend vernieuwd wordt met nieuwe beleidsinzichten en leidt tot een Omgevingsvisie 2.0, 3.0 en verder. Het is dus niet zoals met de voorgaande Structuurvisies dat deze eens in de ongeveer 10 jaar vernieuwd worden, maar een instrument waarmee de gemeente in een cyclus haar eigen ambities bijstelt aan de hand van de actuele situatie. Zodoende is er altijd sprake van een actuele totaalvisie voor de gemeente waarin integrale afwegingen gemaakt kunnen worden bij nieuwe ontwikkelingen. En zo blijven we als gemeente ook voortdurend in gesprek met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners over welke ontwikkelingen op ons pad komen.

Naar de gemeenteraad

Het conceptvoorstel voor de Omgevingsvisie wordt in juni opiniërend voorgelegd aan de gemeenteraad. Aan de hand van een aantal vraagpunten bespreekt zij het voorstel. Deze bieden het college van burgemeester en wethouders richting voor het verder uitwerken van de Omgevingsvisie. In september wordt vervolgens het ontwerp voorgelegd aan de raad.

De infographic toont stapsgewijs het proces waarmee de Omgevingsvisie tot stand komt, wie daarbij betrokken is en op welke momenten de mijlpalen in tijd zijn.

Artikel delen: