Motie laagvliegroutes Lelystad wordt raadsbreed ingediend - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Motie laagvliegroutes Lelystad wordt raadsbreed ingediend

DALFSEN – OMMEN – Henri Mors van D66 Ommen dient donderdag 3 februari, namens alle raadsfracties in Ommen, een motie in om het college te vragen zoveel als mogelijk haar inspanningen in te zetten om de gevolgen van de uitbreiding van Vliegveld Lelystad zo beperkt mogelijk te houden en aan te sluiten bij het initiatief van de gemeente Dalfsen.

Het vorige kabinet had toegezegd het luchtruim zodanig aan te passen dat Overijssel en Gelderland geen last zouden krijgen van laag overvliegende vliegtuigen naar Lelystad. Dat is nodig omdat deze laagvliegroute negatieve consequenties zal hebben voor de leefbaarheid, onze leefomgeving, toerisme en de natuur. Maar op 2 december 2021 heeft de minister van I&W aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat het niet is gelukt om de laagvliegroute van Lemelerveld naar Zwolle op te lossen. Het is duidelijk dat niet is voldaan aan eerder gewekte verwachtingen, gestelde voorwaarden en gedane toezeggingen.

Op 15 december 2021 hebben de Provinciale Staten van Overijssel een motie aangenomen Gedeputeerde Staten van Overijssel wordt verzocht contact op te nemen met de minister en te onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om laagvliegroutes boven Overijssel alsnog af te kunnen wenden. De volledige gemeenteraad van Dalfsen heeft op 20 december op initiatief van D66 unaniem een motie aangenomen die het college vraagt de provincie hierin te ondersteunen en waar mogelijk samenwerking zoekt met andere gemeenten.

Henri Mors, fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Ommen, heeft het college mondeling gevraagd om als gemeente Ommen deze initiatieven mede te ondersteunen. Burgemeester Vroomen was daar wel toe bereid, maar wilde dat pas doen nadat hij daartoe van de gemeenteraad een verzoek had gekregen d.m.v. een motie. De eerstvolgende vergadering waarin zo’n motie zou kunnen worden behandeld is pas op 3 februari 2022, heel erg laat dus en is dan als mosterd na de maaltijd. Henri Mors heeft rond de kerstdagen contact opgenomen met zijn collega fractievoorzitters in Ommen en hieruit bleek dat ook in Ommen alle fracties in de gemeenteraad een dergelijke motie mede zouden willen indienen. Henri heeft de motie voorbereid en nog net voor de jaarwisseling naar het college en de griffie gestuurd met het verzoek alvast in de geest van de motie contact op te nemen met het college van Dalfsen om gezamenlijk op te treden. In de raad van 3 februari 2022 zal de motie op de agenda staan en dan formeel door alle partijen worden bekrachtigd.

De raad van Ommen hoopt hiermee een bijdrage te leveren waar het nieuwe kabinet rekening mee zal houden en het vertrouwen in de politiek wordt hersteld.

MOTIE VREEMD

Ingediend door: Henri Mors D66, Hilbert Moerman PvdA, Gerrit de Jonge VOV, Marinus Dunnewind CDA, Dick Remmers LPO, Gerard Marsman CU, Richard Smits VVD
Raadsvergadering d.d. 3 februari 2022
Onderwerp: Geen laagvliegroutes Lelystad Airport boven Ommen.

De raad van de gemeente Ommen bijeen;

Overwegende dat:

 • de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.(artikel 21 van de Nederlandse Grondwet)
 • het van belang is om de klimaatschade en schade aan onze leefomgeving te beperken of te voorkomen.
 • inwoners en of hun volksvertegenwoordigers zich bij voorkeur niet willen aanpassen aan klimaatschade maar het recht opeisen op een schone lucht en gezond klimaat in hun leefomgeving.
 • er beweging zit in de juridische en maatschappelijke discussie.
 • de gemeente Ommen zich in het verleden al zijn zorgen heeft geuit over de uitbreiding luchthaven Vliegveld Lelystad.
 • op basis van toezeggingen van de minister verwacht werd dat laagvliegroutes boven gemeente Ommen vermeden worden.

constaterende dat:

 • de minister van I&W op 2 december 2021 aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat het niet is gelukt om de laagvliegroute van Lemelerveld naar Zwolle op te lossen;
 • daarmee niet is voldaan aan eerder gewekte verwachtingen, gestelde voorwaarden en gedane toezeggingen
 • in toenemende mate duidelijk wordt hoezeer deze laagvliegroute negatieve consequenties zal hebben voor de leefbaarheid, onze leefomgeving, toerisme en de natuur

Draagt het college op om:

 • zoveel als mogelijk haar inspanningen in te zetten om de gevolgen van de uitbreiding van Vliegveld Lelystad op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu voor het Vechtdalgebied in het algemeen en de (inwoners van) gemeente Ommen in het bijzonder zo beperkt mogelijk te
  houden, evenals die voor de toeristen die willen recreëren in de gemeente Ommen.
 • de gemeente Ommen hiermee aansluit bij de motie van Provinciale Staten van Overijssel van 15 december 2021 “Geen laagvliegers boven Overijssel”.
 • de gemeente Ommen waar mogelijk samenwerkt met andere gemeenten en de Provincie als dat het gezamenlijke doel dient.
 • Lelystad Airport niet geopend mag worden alvorens de laagvliegroutes over Overijssel zijn
 • de herinrichting van het luchtruim, waardoor laagvliegen op grote afstand van Lelystad wordt voorkomen, zo spoedig mogelijk bepaald en ingevoerd moet worden
 • dit standpunt over te brengen aan de minister
 • de gemeenteraad te blijven informeren over de voortgang op dit dossier.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie(s) van

Alle fracties in de gemeenteraad van Ommen

Artikel delen: