West- en noordzijde dorp Dalfsen blijven in beeld als nieuw woongebied - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

West- en noordzijde dorp Dalfsen blijven in beeld als nieuw woongebied

DALFSEN – De gebieden Dalfsen West (ten westen Leemculeweg) en Dalfsen Noord (ten noorden Vossersteeg) blijven de zoekrichtingen voor toekomstige woningbouw in de kern Dalfsen. Dit blijkt uit de stukken over de vaststelling van de Omgevingsvisie 1.0 die in de raadscommissie (7 februari) en gemeenteraad (28 februari) aan de orde komen. Met deze visie zet de gemeente de koers uit voor de ruimtelijke ontwikkeling van de hele gemeente tot 2040.

Bijna vijftig inwoners en organisaties, waaronder andere overheden, hebben gereageerd op de concept versie van de Omgevingsvisie. Al deze reacties zijn nu door de gemeente beoordeeld. Grote inhoudelijke wijzigingen zijn er echter niet aangebracht in de vast te stellen versie van de Omgevingsvisie. Wel is de tekst op tal van punten aangescherpt en ook de waarden- en de ontwikkelkaart zijn verbeterd. De tussentijds genomen raadsbesluiten over het Dalfserveld West als zoekgebied voor windmolens/zonnevelden en de sterrenzone De Stokte zijn ook verwerkt.

De gemeente geeft met het vasthouden aan twee nieuwe woongebieden geen gehoor aan de oproep van de Vereniging Vrienden van Dalfsen en bijna dertig omwonenden uit de omgeving Leemculeweg. Die dringen erop aan om alleen Dalfsen Noord als mogelijke uitbreidingslocatie aan te wijzen. Dit gebied scoort volgens de Vrienden en bewoners niet alleen beter op aspecten als landschap, natuur, verkeer en cultuurhistorie maar is ook groot genoeg voor de vraag naar woningen tot 2040.

De gemeente geeft in haar reactie ondermeer aan dat in Noord mogelijk ook ruimte nodig is voor andere functies (voorzieningen en bedrijvigheid) en dat milieu-effecten van de bedrijven die hier al zitten invloed hebben. Uit nader onderzoek moet blijken of kan worden volstaan met een van de twee locaties, aldus de gemeente.

De gemeente kiest er in de Omgevingsvisie voor om in de kern Dalfsen alleen te bouwen voor de eigen behoefte met de kanttekening dat het wettelijk gezien lastig is om daar handen en voeten aan te geven. Dit is voor de provincie Overijssel reden er bij de gemeente op aan te dringen meer sturing te geven bij de uitgifte van kavels en de kwaliteit ervan. ‘Pas op dat niet alles toch naar twee-onder-één kap woningen en vrijstaande woningen gaat. Gemeente lijkt zich een beetje neer te leggen bij de beperkte sturingsmogelijkheden. Wij denken dat er nog best een aantal mogelijkheden zijn’, aldus de provinciale reactie. De gemeente gaat hierover graag in gesprek met de provincie.

De vragen van een inwoner over de woningbehoefte voor de kern Dalfsen blijven onbeantwoord. Op zijn verzoek om de vele onduidelijkheden en onjuistheden in de Omgevingsvisie over de woningbehoefte voor de kern Dalfsen te herstellen reageert de gemeente niet.

Het verrassende idee van een inwoner om dichterbij bij het centrum van het dorp tussen Brinkweg en Welsummerweg nieuwe woningen voor bijvoorbeeld senioren te bouwen neemt de gemeente niet over. Wel constateert de gemeente dat deze plek als het gaat om de afstand tot het centrum en het treinstation interessanter is dan bijvoorbeeld Dalfsen West en Noord maar ook dat er, zonder dat dit wordt uitgelegd, knelpunten zijn.

Artikel delen: