Stikstof: ‘Laat boeren niet alleen staan’

OVERIJSSEL – Factievoorzitter Renate van der Velde: ‘Laat de boeren er niet alleen voor staan’ ChristenUnie Overijssel: ‘Oplossing stikstof-probleem taak voor iedereen, niet alleen voor de boer’ De provincie moet aan de slag met de plannen van de minister om de stikstofuitstoot -ook in Overijssel- aanzienlijk te verlagen. ChristenUnie Overijssel deelt de zorgen, maar is
kritisch over de voorgenomen aanpak.

 

Fractievoorzitter Renate van der Velde: “Voor onze
partij is steeds van belang geweest dat iedereen moet bijdragen aan de oplossing van het
probleem dat we ook met z’n allen veroorzaakt hebben. Daar houden we aan vast.”
De noodzaak voor het omlaag brengen van stikstof staat buiten kijf voor ChristenUnie
Overijssel. De partij wil de gestelde klimaatdoelen halen en onderkent de nadelige effecten
van te hoge stikstofuitstoot voor planten, dieren en uiteindelijk ook mensen. Ook ziet de
ChristenUnie de noodzaak om dit probleem niet langer vooruit te schuiven en zo snel
mogelijk aan te pakken.
Die aanpak is alleen niet iets dat we nu alleen bij de boeren neer mogen leggen vanuit de
politiek. Van der Velde: “We zijn ontstemd over de eenzijdige focus op de landbouw in de
brief van de minister op 10 juni.” De aankondiging dat volgend jaar pas de industrie- en
mobiliteitssector moeten bijschakelen is terecht tegen het zere been van de agrarische
sector. Van der Velde: “Wij snappen de teleurstelling en de boosheid heel goed. Het leidt tot
verdere polarisatie en het afhaken van partijen. En dat nu we juist moeten samenwerken
met álle sectoren.”
In Overijssel, en ook in andere provincies, waren we juist van gestart met de zogeheten
Gebiedsgerichte Aanpak (GGA). Op regionaal en lokaal niveau willen we samen naar
oplossingen zoeken. “Door de sterke focus nu op de boerensector vrezen wij een negatief
effect op de samenwerking in de GGA’s. Júist in de gebiedsgerichte aanpak kunnen boeren
zelf bijdragen aan en regie krijgen over de oplossingen”, aldus Van der Velde.
ChristenUnie Overijssel maakt zich ook zorgen over de sociale gevolgen van de
aangekondigde maatregelen voor boeren en hun gezinnen. “Blijven er bijvoorbeeld genoeg
gezinnen over om een school en andere voorzieningen in stand te houden?”, is een vraag die
leeft. De leefbaarheid in plattelandsgebieden komt verder onder druk te staan. Van der
Velde: “De brief van de minister geeft hierop geen antwoorden, terwijl ondersteuning en
perspectief nu zo belangrijk is.”
De fractie van ChristenUnie Overijssel ziet zeker wél perspectief. Daarin sluit zij aan bij de
brief van Landbouwminister Staghouwer. “Daar staat klip en klaar dat alle landbouw toe
moet naar kringlooplandbouw. Dat staat onze fractie ook al heel lang voor. ”Wij hebben
voorgesteld om een grondfonds in te richten om extensivering van agrarische bedrijven
mogelijk te maken. Zo’n fonds is nu in oprichting en wordt geleidelijk gevuld met geschikte
gronden.”
Zonder goede verdienmodellen is de transitie naar kringlooplandbouw niet mogelijk. Dit
betekent óók dat we als consumenten bereid moeten zijn een eerlijke prijs te betalen voor
ons voedsel. Een prijs waarvoor boeren kunnen produceren zonder de natuur geweld aan te doen.

Artikel delen: