Zienswijze op ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zonnepark Hooiweg - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Zienswijze op ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zonnepark Hooiweg

DALFSEN – Geacht college van B&W van Dalfsen, Deze zienswijze is van de vereniging ‘Vrienden van Dalfsen’.

Vechtdal verrommelt

Het voorgestelde Zonnepark is gesitueerd in een landschappelijk kwetsbaar gebied. Deze kwetsbaarheid  is eertijds erkend in het landinrichtingsplan  Marshoek-Hoonhorst.

 

Met name bij de uitvoering is de oorspronkelijke landschapsstructuur behouden en deels hersteld. We hebben het dan over een betrekkelijk open landschap, gestoffeerd met houtwallen en enkele bomenrijen en kleinschalige boselementen, afgewisseld met percelen die agrarisch gebruikt worden. Ook is er in het kader van de landinrichting rekening gehouden met de ecologische waarden.

 

Het plan tot aanleg van een grootschalig zonnepark zoals dat nu wordt voorgesteld, doet dit gewaardeerde landschap grof geweld aan.

 

Eertijds is bij de realisering van het pompstation van Vitens juist gekozen voor een gebouw dat zodanig opgaat in het landschap, dat de aanwezige waarden van het gebied zo min mogelijk worden aangetast. De toenmalige raad heeft zich hier met name voor ingezet. We mogen constateren dat men hier best in geslaagd is.

 

Dan verbaast het ons dat op korte afstand van dit project een ontwikkeling gaat plaats vinden die in onze ogen het landschap juist wel veel geweld aandoet. Hier is duidelijk sprake van het meten met twee maten. Dit komt heel vreemd over en is niet consequent.

 

De vereniging Vrienden van Dalfsen (hierna: vereniging) bestrijdt met klem de mening dat het Zonnepark niet zichtbaar zou zijn vanaf de dijk. Weerkaatsing van met name het zonlicht zal altijd hinderlijk waarneembaar zijn. Men wil het zicht op het Zonnepark zoveel mogelijk onttrekken door de aanplant van bosschages en singels. Deze aanplant zal het landschap verdichten, wat in strijd is met het oorspronkelijke landschapsplan dat eertijds is opgesteld in het kader van de Landinrichting en bovenal leidt tot aantasting en industrialisering van het natuurlijke landschap in dit deel van het Vechtdal. Wij vragen het college derhalve om deze aanvraag te weigeren.

 

Ontoelaatbaar overstromingsrisico

Het plangebied is gelegen in een overstromingsgevoelig gebied, hetgeen ook is vermeld in de ruimtelijke onderbouwing die bij de aanvraag omgevingsvergunning is gevoegd. In de ogen van de vereniging is het situeren van een kapitaalintensieve functie als een zonne-energiecentrale in een gebied dat dermate kwetsbaar is voor watersnood ontoelaatbaar.

 

De omgevingsverordening van de provincie Overijssel schrijft het volgende voor: “Als er zwaarwegende maatschappelijke belangen zijn om in deze laaggelegen gebieden nieuwe stedelijke functies toe te voegen, dient de waterveiligheid ook op langere termijn gegarandeerd te zijn. (…). De verordening schrijft voor dat voor overstroombaar gebied een overstromingsrisicoparagraaf wordt opgenomen in de toelichting bij bestemmingsplannen, waarin aandacht wordt besteed aan deze aspecten.”

 

De vereniging constateert echter dat in de stukken die ten grondslag liggen aan de aanvraag een complete Overstromingsrisicoparagraaf ontbreekt (artikel 2.14.4 Overstroombaar gebied van de Omgevingsverordening).

 

Op de foto:

Afbeelding 1. Het plangebied ligt in een overstromingsvoelig gebied (Omgevingsverordening Overijssel)

Afbeelding 2. Het plangebied ligt in een gebied met een middelgrote kans op een overstroming, de op één na hoogste risicocategorie

Afbeelding 3. De maximale waterdiepte bij een overstroming in het plangebied bedraagt meer dan 5 meter (!)

Op grond van de Handreiking Overstromingsrisicoparagraaf van de provincie Overijssel had het college de toelaatbaarheid van de ontwikkeling in dit gebied expliciet moeten afstemmen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta én de Veiligheidsregio IJsselland, en deze afstemming herleidbaar kenbaar moeten maken in de aanvraag. Op grond van de door het college ter inzage gelegde stukken concludeert de vereniging derhalve dat deze afstemming niet expliciet heeft plaatsgevonden.

 

Wanneer die afstemming wel had plaatsgevonden, hadden betrokkenen kunnen concluderen dat het oprichten van een zonnepark op een dergelijke risicovolle locatie ontoelaatbaar is. Bij een daadwerkelijke overstroming zullen de niet waterdichte zonnecollectoren als verloren kunnen worden beschouwd en mogelijk zelfs als afval in het IJsselmeer terecht komen.

 

Stikstofdepositie

De planlocatie ligt op een afstand van 200 meter tot een stikstofgevoelig Natura2000-gebied (Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht), zoals de ruimtelijke onderbouwing bij de aanvraag Omgevingsvergunning al vermeldt. De AERIUS-berekening die bij de ruimtelijke onderbouwing zou zijn gevoegd, ontbreekt echter bij de op 15 juni 2020 aan de Raad aangeboden stukken. De vereniging vraagt zich af waarom deze stukken destijds door het college niet via het digitale raadsinformatiesysteem aan de raad zijn aangeboden. De vereniging betwijfelt namelijk of de conclusies die de initiatiefnemer trekt juist kunnen zijn. Immers, bij de aanleg van het zonnepark zullen fossiel aangedreven machines worden gebruikt, en zal transport plaatsvinden, dat wel degelijk leidt tot een extra depositie van stikstof op betreffend Natura 2000-gebied, en waarmee significant negatieve effecten op de natuurlijke kenmerken van dit gebied niet kunnen worden uitgesloten. De vereniging vraagt de raad om de vergunningaanvraag op dit punt aan te houden, en het college alsnog inzicht te vragen in de verrichte AERIUS-berekening.

 

Wij verzoeken het college om op grond van voorgaande bezwaren de gevraagde Omgevingsvergunning te weigeren in het belang van een goede ruimtelijke ordening.

Namens het bestuur van de vereniging ‘Vrienden van Dalfsen’,

F.J.H. Geurts, voorzitter                                                         W. van Delft, penningmeester

 

Foto's 3
Zienswijze op ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zonnepark Hooiweg - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Zienswijze op ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zonnepark Hooiweg - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: