Enquête Plaatselijk Belang Nieuwleusen

Enquête Plaatselijk Belang Nieuwleusen

NIEUWLEUSEN – Enquête Plaatselijk Belang Nieuwleusen t.a.v. Visie Burg. Backxlaan. Op 4 oktober jl. heeft de gemeente Dalfsen in Kulturhus De Spil aan de Nieuwleusenaren het eerste concept van de visie op de Burg. Backxlaan gepresenteerd. Het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuwleusen bleef na deze presentatie met meerdere onbeantwoorde vragen zitten.

 

Daarom heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuwleusen besloten om de Nieuwleusenaren middels een enquête te vragen hoe belangrijk ze het vinden dat er eerst moet worden gekeken naar de invulling van de toekomstige uitbreidingswijken van Nieuwleusen en de verkeersstromen die dat tot gevolg heeft voordat de visie op de Burg. Backxlaan kan worden geconcretiseerd. Tijdens de recent gehouden Ondernemersbeurs hebben heel veel Nieuwleusenaren in de stand van Plaatselijk Belang Nieuwleusen de enquête ingevuld. Vervolgens hebben de leerlingen van het Agnietencollege in de les ook de visie op de Burg. Backxlaan besproken en hebben veel leerlingen de enquête ingevuld. En last but not least hebben een groot aantal Nieuwleusenaren de enquête digitaal ingevuld op de website van Plaatselijk Belang Nieuwleusen. In totaliteit hebben bijna 400 Nieuwleusenaren hun mening over de aanpak van de Burg. Backxlaan gegeven. Dat alles te samen heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuwleusen hele waardevolle informatie opgeleverd over hoe de concept visie op de Backxlaan is geland in Nieuwleusen.

 

Als het gaat over hoogbouw aan de Burg. Backxlaan vindt ruim 60% drie woonlagen de absolute limiet en slechts 12% vindt vijf woonlagen of meer acceptabel. Met betrekking tot de verkeerssnelheid vindt 30% dat op het gehele Burg. Backxlaan van noord naar zuid en omgekeerd een maximum snelheid van 30 km moet worden ingevoerd. Ruim 55% heeft aangegeven op enkele weggedeelten een maximum snelheid van 50km geen probleem te vinden. Bijna 65% vindt het belangrijk of zelfs zeer belangrijk dat alle wegen openbare uitritsituaties van rechts
voorrang krijgen. Het geschikter maken van de Pr. Beatrixlaan als mede ontsluitingsweg van ons dorp, vindt 64% ook een belangrijk tot zeer belangrijk aandachtspunt voor een goede verkeersafwikkeling.

En bijna net zo’n groot percentage vindt dat er nu al gekeken moet worden naar een ontsluitingsweg aan/naar de oostkant van Nieuwleusen omdat daar de komende jaren de nieuwe woonwijk
Oosterbouwlanden zal worden gerealiseerd. Ruim 70% heeft in de enquête aangegeven dat er een veiliger oversteekmogelijkheid voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de rotonde bij De Spil moet komen. Wat minder uitgesproken zijn de Nieuwleusenaren over de noodzaak tot het saneren/verhuizen van enkele
grote bedrijven die nu zijn gevestigd aan de Burg. Backxlaan. Ruim 40% heeft aangegeven dit niet
belangrijk te vinden en een kleine 30% vindt dit wel een belangrijk aandachtspunt om mee te nemen bij
de visie op de Backxlaan.
De vraag of er meer groene voorzieningen aan de Burg. Backxlaan moeten worden gerealiseerd heeft 22%
beantwoord met niet belangrijk/onbelangrijk en 28% met misschien belangrijk en 50% met
belangrijk/zeer belangrijk.
Tenslotte is nog gevraagd hoe belangrijk de Nieuwleusenaren het realiseren van verkeershubs vinden.
Van alle geënquêteerden geeft ruim 42% aan dat dit in de toekomst misschien wel een belangrijke
voorziening met meerwaarde voor Nieuwleusen kan worden.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuwleusen vindt het super dat zo veel Nieuwleusenaren zich duidelijk
hebben uitgesproken over de toekomstige inrichting van het dorp Nieuwleusen. De gegevens zullen
worden gedeeld met de gemeente om samen verder te werken aan een toekomstbestendige afwikkeling
van het verkeer in het dorp Nieuwleusen en een aantrekkelijke visie op de Burg. Backxlaan.
Voor ons allemaal is er dus nog veel werk aan de winkel volgens voorzitter Arend Jan Schuurman van
Plaatselijk Belang Nieuwleusen

Artikel delen: