Huurders in Dalfsen langer op wachtlijst door samenwerking?

DALFSEN – De ChristenUnie vreest dat dewoningzoeker.nl zorgt voor langere wachtlijsten voor woningzoekenden in Dalfsen. Daarom stelt de fractie komende maandag de volgende vragen aan het college van B&W: De fractie van de ChristenUnie constateert dat het met de verschillende versnellingsaspecten voor sociale woningbouw nog niet echt vlot gaat. Mogelijkheden om te komen tot versneld bouwen van (flex- of permanente) woningen zijn de afgelopen maanden niet gelukt.

Ondertussen hebben de woningcorporaties uit de Regio, waaronder Vechtdal wonen en  VechtHorst zich sinds juni dit jaar, met 6 andere corporaties aan elkaar verbonden door samenwerking binnen www.dewoningzoeker.nl. Binnen dit verband worden woningen toegewezen op grond van inschrijfduur.
Hoewel het totale woningaanbod voor huurders via Vechthorst nu groter wordt, geldt dat omgekeerd ook voor de huurders vanuit omliggende plaatsen, waaronder Zwolle. Omdat we begrepen hebben dat de wachtlijsten in de andere plaatsen vaak nog langer zijn dan in Dalfsen, achten we de kans groot dat onze inwoners die op de wachtlijst staan nu worden voorbij gestreefd door inwoners uit omliggende plaatsen. De kans op het vinden van een woning in eigen gemeente zou daardoor dus ook kleiner kunnen zijn.
Dat brengt ons tot de volgende vragen:
1. Is het u bekend dat de woningstichtingen samenwerken in het online platform www.dewoningzoeker.nl?
2. Wordt het effect van deze samenwerking gemeten en is dat onderdeel van de gesprekken tussen college en de woningcorporaties?
3. Kent u het effect tav de Dalfser woningzoekenden voor wat betreft mogelijke positieve dan wel negatieve gevolgen voor het vinden van een woning?
4. Welke beheersmaatregelen zijn er te nemen, indien deze samenwerking voor Dalfser woningzoekenden juist ongunstig uitpakt?

Artikel delen: