Haematopus ostralegus

Haematopus ostralegus

DALFSEN – De latijnse naam van de scholekster betekent: oesterverzamelaar. Dat is echter onjuist omdat de soort geen oesters en ook geen schol eet. Het dieet bestaat uit mosselen, kokkels, regenwormen enzovoort. De soort komt voor in geheel Europa en heeft zijn leefgebied steeds meer verlegd van de kust naar het binnenland.

Lees verder »

Nieuwe rubriek op Dalfsennet: Snavel en Veren

Nieuwe rubriek op Dalfsennet: Snavel en Veren

DALFSEN – Dalfsenaar Jos Scholten stuurde al een langere tijd prachtige foto’s in over de mooiste vogels. Heel vaak komt er dan ook hele interessante informatie bij. We plaatsten dit eigenlijk al wel een lange tijd gewoon tussen het nieuws. Nu komt daar vanaf vandaag verandering in. Jos heeft een eigen rubriek, dus: Snavel en Veren.

Lees verder »

“Love is in the air”

“Love is in the air”

DALFSEN – Knobbelzwanen zijn zeer grote, majestueuze watervogels. Ze zijn zeer sociaal, vliegen vaak in formatie in familiegroepen met “vuile” jongen in een grijsbruin verenkleed. De partners vormen een paar voor het leven. De Nederlandse knobbelzwanen zijn standvogels.

Lees verder »

“Urbi at orbi”

“Urbi at orbi”

DALFSEN – De kneu is een kleine, slanke en elegante vink met lange staart, en korte, grijze snavel. Het mannetje is onmiskenbaar met rode borst, bruine rug. Het is een algemene broedvogel in Nederland mits sprake is van een open landschap, met heesters, struiken, heggen en bossen. In het strak getrokken boerenland is de soort dan ook nagenoeg verdwenen.

Lees verder »

Aarspotige

Aarspotige

DALFSEN – In het latijn wordt de fuut “aarspotige met kuif” genoemd. Het verwijst naar de prachtige kuif en de ver naar achteren geplaatste poten. De soort is in Nederland algemeen verspreid enkel op de waterarme hoge gronden is de soort duidelijk schaarser.

Lees verder »

Meisjesnaam

Meisjesnaam

DALFSEN – De merel is een schoolvoorbeeld van een van nature schuwe bosvogel die zich in de loop van de afgelopen twee eeuwen ontwikkelde tot een succesvolle cultuurvolger. De soort is te vinden in nagenoeg iedere dorp of stad. Rond de eeuwwisseling is sprake van een sterke afname mede veroorzaakt door de verstening van tuinen.

Lees verder »

Schreeuwekster

Schreeuwekster

DALFSEN – De gaai broedt in geheel Europa, met uitzondering van het hoge noorden. In tijden van voedselschaarste verplaatsen ze zich massaal in (noord)westelijke richtingen. Het voedsel bestaat in de zomertijd vooral uit insecten (veel rupsen) en soms wordt een vogelnest geplunderd.

Lees verder »

Wijsheid

Wijsheid

DALFSEN – De bosuil is de meest algemene uil van Europa. Prooien variëren van konijnen duiven en gaaien tot insecten ter grootte van meikevers. Ook in de keuze van de nestplaats zijn bosuilen niet kieskeurig:

Lees verder »

EuroBirdWatch

EuroBirdWatch

DALFSEN – Zaterdag 3 oktober werd weer de jaarlijkse Europese vogeltrektelling gehouden. Ook in Dalfsen werd op de uitkijktoren ‘de Stokte’ door een aantal enthousiaste vogelaars geteld. In totaal werden er 831 vogels verdeeld over 44 soorten geteld.

Lees verder »

Miereneter

Miereneter

DALFSEN – De groene specht komt, mede door een meer natuurvriendelijke beheer van bossen, steeds meer voor. Mieren vinden zij een traktatie. Zij zijn dan ook regelmatig fouragerend te vinden op de gazons van onze tuinen.

Lees verder »

Broedvogels inventariseren

Broedvogels inventariseren

DALFSEN – De Vogelwerkgroep Dalfsen wordt regelmatig door Terrein Beherende Organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel gevraagd om in hun gebieden (broed)vogeltellingen uit te voeren. Omdat we belangrijk vinden dat hiervoor goede waarnemers worden ingezet, zijn we op zoek naar vogelaars die ons willen helpen.

Lees verder »