Alle berichten van Gerard

Drijvend recreëren op voormalige forelvijvers

Drijvend recreëren op voormalige forelvijvers

DALFSEN – De voormalige forelvijvers aan de Poppenallee krijgen een recreatieve invulling. Er komen  twee drijvende recreatiewoningen (cottages) te liggen en in een van de vijvers kan worden gezwommen.  Ook is het de bedoeling op het ‘eiland’ tussen de vijvers tenten toe te staan. Op de half verharde strook langs het pad naar de woning komen plekken voor campers.

Lees verder »

Omgevingsvisie Dalfsen: nieuwe bedrijventerreinen ‘Dalfser Hessenpoort’ en ‘Nieuwleuser Lichtmis’

Omgevingsvisie Dalfsen: nieuwe bedrijventerreinen ‘Dalfser Hessenpoort’ en ‘Nieuwleuser Lichtmis’

DALFSEN – In de Omgevingsvisie komt de gemeente Dalfsen met voorstellen om een nieuw bedrijventerrein ‘Dalfser Hessenpoort’ langs de N34 aan te leggen. Ook voor Nieuwleusen speelt de gemeente in op de vraag naar ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Daarbij wordt gedacht aan ‘Nieuwleuser Lichtmis’. Beide gebieden liggen binnen enkele kilometers van de locaties voor grootschalige energieopwekking. Volgens het raadsvoorstel ‘Strategische onderwerpen Omgevingsvisie’ kan zo gebruik worden gemaakt van een energie optimaal netwerk.

Lees verder »

Omgevingsvisie Dalfsen opiniërend naar de raad

Omgevingsvisie Dalfsen opiniërend naar de raad

DALFSEN – Met de invoering van de Omgevingswet is iedere gemeente verplicht om een Omgevingsvisie vast te stellen voor haar grondgebied. Dit strategische document geeft richting aan de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving van de gemeente. Die leefomgeving is belangrijk voor iedereen die in de gemeente Dalfsen woont, werkt, onderneemt of zijn vrije tijd doorbrengt.

Lees verder »

Oosterdalfsen: ontmoetingen in oudste wijk van Dalfsen

Oosterdalfsen: ontmoetingen in oudste wijk van Dalfsen

DALFSEN – De bijzondere archeologische vondsten in Oosterdalfsen krijgen onder de titel ‘Ontmoetingen in de oudste wijk van Dalfsen’ een plek in de woonomgeving. Deze passage in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties riep maandagavond in de raadscommissie bij Luco Nijkamp (ChristenUnie) vragen op  over de extra kosten die hiervoor moeten worden gemaakt.

Lees verder »

Minder woningen in Oudleusen

Minder woningen in Oudleusen

DALFSEN – De gemeente gaat er vanuit dat de behoefte aan nieuwe woningen in Oudleusen lager is dan eerst gedacht. De gemeente heeft het aantal te bouwen woningen voor de komende tien jaar in overleg met de provincie Overijssel verlaagd van 40 naar zo’n 25 woningen. Gemiddeld kunnen er in Oudleusen 2 tot 3 woningen per jaar worden gebouwd aan de noordrand van de Muldersweg.

Lees verder »

Grotere rol voor Dalfsenaren bij beheer woonomgeving

Grotere rol voor Dalfsenaren bij beheer woonomgeving

DALFSEN – Bij het beheren van de openbare ruimte (straten, wegen, speelplaatsen, voetpaden en fietsroutes, openbaar groen, verlichting) wil de gemeente in de toekomst beter aansluiten bij ideeën en behoeften die er bij bewoners en gebruikers leven. Het is een van de voorstellen uit de kadernota Integraal Beheer Openbare Ruimte die de gemeenteraad in mei bespreekt.

Lees verder »

Door corona nog grotere financiële zorgen bij De Stoomfabriek

Door corona nog grotere financiële zorgen bij De Stoomfabriek

DALFSEN – Stichting Theater De Stoomfabriek zit in financieel zwaar weer. Dat blijkt uit het rapport Evaluatieonderzoek Theater De Stoomfabriek van een extern adviesbureau en uit de beoordeling van de jaarrekening 2019 door de accountant, die de gemeente heeft ingehuurd. De financiële zorgen waren er al maar de coronacrisis heeft daar nog een flinke schep bovenop gedaan.

Lees verder »

Raad wil spelregels voor zoekgebieden energieprojecten

Raad wil spelregels voor zoekgebieden energieprojecten

DALFSEN – Welke spelregels gaat de gemeente Dalfsen hanteren bij het aanwijzen van zoekgebieden voor grootschalige opwekking van duurzame energie door wind en zon? Dit vroeg de raadscommissie zich maandagavond af bij de bespreking van het Hoofdlijnenakkoord Regionale Energie Strategie (RES) West Overijssel. Wethouder André Schuurman benadrukte dat participatie en communicatie belangrijk zijn bij de uitwerking van het akkoord. Ook hij wil eerst de spelregels vaststellen en daarna starten met de zoektocht naar nieuwe plekken voor windmolens en zonnepanelen.

Lees verder »

Raadscommissie bespreekt maandagavond regionale energiestrategie 

Raadscommissie bespreekt maandagavond regionale energiestrategie 

DALFSEN – De raadscommissie bespreekt maandagavond 19 april om 19.30 uur het Hoofdlijnenakkoord Regionale Energie Strategie (RES) West Overijssel. De vergadering is digitaal te volgen via de gemeentelijke website: https://ris.dalfsen.nl  Ook de vergaderstukken staan hier. Het akkoord beschrijft hoe de regio West-Overijssel (elf gemeenten, provincie Overijssel en vier waterschappen) wil bijdragen aan de landelijke doelstelling om in 2030 zeventig procent van alle elektriciteit duurzaam op te wekken.

Lees verder »

Hessenpoort: één groot lichtstation

Hessenpoort: één groot lichtstation

DALFSEN – De raadscommissie Dalfsen is het van harte eens met het uitgangspunt  ‘Donker waar mogelijk, licht waar nodig’ uit het gemeentelijk Beleidsplan ‘Licht en donkerte in de openbare ruimte’. Bij het verlichten van de openbare ruimte zijn sociale veiligheid, verkeersveiligheid, gezondheid en herkenbaarheid belangrijk. Voor het gebied buiten de bebouwde kom gaat de gemeente uit van ‘Niet verlichten, tenzij…’.Hier verlicht de gemeente zo weinig mogelijk.

Lees verder »

Brede steun voor verruiming kampeerbeleid

Brede steun voor verruiming kampeerbeleid

DALFSEN – Het voorstel voor meer variatie en meer kwaliteit van het kampeeraanbod in de gemeente Dalfsen kan rekenen op brede steun van de Dalfser gemeenteraad. Wethouder Jan Uitslag kreeg maandagavond van alle fracties de complimenten voor de wijze waarop hij de vorig jaar aangenomen motie ‘Verruiming kampeerbeleid’ in goed overleg met camping-eigenaren en de recreatiesector heeft uitgevoerd.

Lees verder »

Werkzaamheden aan N340/Hessenweg volop in uitvoering

Werkzaamheden aan N340/Hessenweg volop in uitvoering

DALFSEN – De werkzaamheden aan de N340 zijn volop aan de gang. De weggebruikers zien dagelijks dat aannemer VDV op veel plekken langs de Hessenweg aan het werk is. De afgelopen weken stonden in het teken van de herinrichting van de zuidelijke parallelweg tussen Cubbinghesteeg en Welsummerveldweg. Als deze werkzaamheden klaar zijn begint de aannemer met het aanpassen van de noordelijke parallelweg tussen Ankummerdijk en Welsummerveldweg.

Lees verder »

Veel zorgen bij omwonenden en vragen bij raadsleden over nieuwbouwwijk Oosterdalfsen

Veel zorgen bij omwonenden en vragen bij raadsleden over nieuwbouwwijk Oosterdalfsen

DALFSEN – Vier bewoners van de Gerner Es hebben dinsdagavond ingesproken bij de raadscommissie over de gemeentelijke plannen voor Oosterdalfsen Noord. In dit gebied, dat ligt tussen Gerner Es, Oosterdalfsersteeg, Haersolteweg en Koekoeksteeg, worden vanaf 2023 de eerste woningen gebouwd. De raadscommissie besprak de uitgangspunten voor de opzet van de wijk, die ruimte biedt aan zo’n 300 woningen.

Lees verder »